Επίπληξη στη VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης πρώην εργαζομένου της

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
19
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Η Αρχή έκρινε ότι 1) δεν ήταν απαραίτητη η προσκόμιση αντιγράφου εγγράφου ταυτοποίησης της καταγγέλλουσας, λαμβανομένων υπόψη των πραγματικών περιστατικών της υπό κρίση περίπτωσης και ως εκ τούτου υπήρξε παραβίαση του άρθρου 12 παρ. 3 του ΓΚΠΔ σχετικά με την προθεσμία ενημέρωσης του υποκειμένου των δεδομένων για την παράταση ανταπόκρισης στο δικαίωμα πρόσβασης και τους λόγους αυτής, 2) η καταγγέλλουσα δεν τεκμηρίωσε την αναγκαιότητα πρόσβασης σε συγκεκριμένα μηνύματα του επαγγελματικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο επιθυμούσε πρόσβαση και τον ακριβή λόγο για τον οποίο αυτά σχετίζονται με τη δίκη που εκκρεμεί ενώπιον δικαστηρίου, δεδομένου μάλιστα ότι στην υπό κρίση περίπτωση τα εν λόγω μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν αφορούσαν μόνο την καταγγέλλουσα αλλά και την καταγγελλόμενη εταιρεία, η οποία ήταν και διαχειριστής του λογαριασμού του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Τέλος, η Αρχή απηύθυνε με βάση το άρθρο 58 παρ. 2 β’ του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 επίπληξη στη «Vodafone - (VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.) για την παραβίαση των διατάξεων του άρθρου 12 παρ. 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

 

 

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr