Επιβολή προστίμου για παραβίαση των αρχών της νομιμότητας, διαφάνειας και ασφάλειας και μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης εργαζομένου

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
24
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Παραβίαση των αρχών της νομιμότητας, διαφάνειας και ασφάλειας κατ΄ άρ. 5 παρ. 1 εδ. α’ και στ’, 2, (συνδ. 24 παρ. 1. 2) και άρ. 32 παρ. 1, 2 του ΓΚΠΔ, καθώς και μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης λόγω έλλειψης συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ και τον ν. 4624/2019 και αντίστοιχων πολιτικών και διαδικασιών.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr