Επιβολή προστίμου για χρήση προσωπικών δεδομένων από μη νόμιμη πηγή

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
31
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Κατόπιν υποβολής σχετικής καταγγελίας, η Αρχή επέβαλε χρηματικό πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ λόγω μη νόμιμης απόκτησης εγγράφων που περιείχαν προσωπικά δεδομένα του καταγγέλλοντος. Ειδικότερα η Αρχή επέβαλε τη συγκεκριμένη διοικητική κύρωση διότι τα επίμαχα στοιχεία αποκτήθηκαν παρανόμως από τον καταγγελλόμενο από μη νόμιμη πηγή.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr