Επιβολή κυρώσεων στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. για παράνομη λειτουργία του συστήματος «Τειρεσίας Σύστημα Ελέγχου Κινδύνων» (ΤΣΕΚ)

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr