Επιβολή διοικητικού προστίμου για μη ικανοποίηση δικαιώματος αντίρρησης

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
44
Περίληψη

Η Αρχή εξέτασε καταγγελία σύμφωνα με την οποία πολίτης δεν κατάφερε να διαγραφεί από τις λίστες αποδεκτών διαφημιστικών μηνυμάτων εταιρείας. Η αποτυχία διαγραφής του από τις λίστες οφειλόταν σε τεχνικό σφάλμα. Από την εξέταση των στοιχείων της υπόθεσης προέκυψε ότι η καταγγελλόμενη εταιρεία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, δεν διέθετε στην πράξη τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε να εξασφαλίσει τη διαγραφή των δεδομένων. Κατά συνέπεια δεν πληρούνταν οι απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και δεν προστατεύονταν τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, κατά τα άρθρα 21 παρ. 3 και 25 παρ. 1 του ΓΚΠΔ. Η Αρχή επέβαλε στην εταιρεία διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις του ΓΚΠΔ.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr