Απόρριψη προσφυγής ιατρού κατά συναδέλφου του, για διαβίβαση προσωπικών του στοιχείων σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή του, ως αβάσιμης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr