Απόρριψη αίτησης θεραπείας κατά της απόφασης 98/2017 αναφορικά με την ενημέρωση για τη διάθεση δεδομένων σε Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
39
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Με την υπό κρίση αίτηση θεραπείας η Τράπεζα Eurobank Ergasias AE ζητεί την ανάκληση της με αριθ. 98/2017 απόφασης της Αρχής, με την οποία απευθύνθηκε σύσταση στην αιτούσα, ως δανειστής και υπεύθυνος επεξεργασίας, αναφορικά με τον τρόπο εκπλήρωσης της υποχρέωσης ενημέρωσης των οφειλετών της, των οποίων τα στοιχεία διατίθενται σε Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών, παραπονούμενη ότι με αυτήν θεσπίστηκαν, κατά εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 ν. 3758/2009 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 ν. 2472/1997, δυσανάλογες υποχρεώσεις σε βάρος της ίδιας και των λοιπών δανειστών. Η Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τις υποβληθείσες αιτιάσεις της αιτούσας Τράπεζας και της παρεμβαίνουσας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, απέρριψε την αίτηση θεραπείας, διότι έκρινε ότι με την αίτηση αυτή ζητήθηκε η επανεξέταση της νομικής ορθότητας της προσβαλλόμενης απόφασης της Αρχής χωρίς προσκόμιση ή επίκληση νέων στοιχείων, κρίσιμων για την εφαρμογή του νομικού καθεστώτος που ίσχυε κατά την έκδοσή της, και ότι με τα δεδομένα αυτά δεν εδικαιολογείτο επανεξέταση της υπόθεσης. Διευκρινίζεται ότι δεδομένου ότι η προσβαλλόμενη απόφαση εκδόθηκε υπό το καθεστώς των νόμων 3758/2009 και 2472/1997, η υπόθεση δεν κρίθηκε υπό τον ΓΚΠΔ και τον, μετά τη διάσκεψη και τη λήψη της απόφασης της Αρχής, δημοσιευθέντα εθνικό νόμο για την εφαρμογή του (ν. 4624/2019).

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr