Πράξεις της Αρχής

Κριτήρια αναζήτησης

?
?
?
?
?
?
?
?

Λεκτικό για Πραξεις της Αρχής

Αποφάσεις, Γνωμοδοτήσεις, Οδηγίες, Κατευθυντήριες γραμμές, Συστάσεις

 

Αποτελέσματα βάσει κριτηρίων αναζήτησης

 

Βρέθηκαν 2023 αποτελέσματα.

Φίλτρα
Κατηγορία Αριθμός Ημερομηνία Τίτλος
Απόφαση 2

Αναγραφή δεδομένων σε πιστοποιητικό στρατού τύπου Α’

Απόφαση 3

Αναγραφή δεδομένων σε πιστοποιητικό στρατού τύπου Α’

Απόφαση 1

Επιβολή προστίμου για καθυστερημένη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης

Απόφαση 56

Αυτοματοποιημένες προωθητικές τηλεφωνικές ενέργειες από την εταιρεία INFO COMMUNICATION SERVICES

Απόφαση 57

Αυτοματοποιημένες προωθητικές τηλεφωνικές ενέργειες από την εταιρεία PLUS REAL ADVERTISEMENT

Απόφαση 55

Περιστατικό παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Υπουργείο Τουρισμού και μη ορισμός ΥΠΔ

Απόφαση 54

Καταγγελία υπαλλήλου για τη διαβίβαση ιατρικής γνωμάτευσης σε Σύλλογο Εργαζομένων σε Δ.Ο.Υ.

Απόφαση 53

Απόρριψη αίτησης θεραπείας κατά πράξης αρχειοθέτησης

Απόφαση 5

Απόρριψη αίτησης έκδοσης προσωρινής διαταγής

Απόφαση 2896

Παράταση αναστολής δημοσίων συνεδριάσεων

Απόφαση 52

Εξέταση καταγγελιών σχετικά με αζήτητες τηλεφωνικές κλήσεις για σκοπό προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών – επιβολή κυρώσεων

Απόφαση 51

Απόρριψη αιτήσεως θεραπείας κατά πράξεως αρχειοθέτησης

Απόφαση 50

Διαδικασία σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας

Απόφαση 49

Απόρριψη αίτησης θεραπείας κατά της απόφασης 30/2020 της Αρχής

Γνωμοδότηση 7

Πρόσβαση των υποψηφίων στις εκλογές του ΔΣΑ στα στοιχεία επικοινωνίας των Δικηγόρων - μελών του ΔΣΑ