Πρόσκληση συμπλήρωσης ερωτηματολογίου στο πλαίσιο του έργου byDesign

Ημερομηνία

Προς: Αναλυτές, προγραμματιστές και λοιπούς εμπλεκόμενους στην υλοποίηση και προώθηση συστημάτων/εφαρμογών πληροφορικής

Πρόσκληση συμπλήρωσης ερωτηματολογίου σχετικά με επιμορφωτικό πρόγραμμα στο αντικείμενο της «Προστασίας Δεδομένων εκ σχεδιασμού και εξ ορισμού»

Στο πλαίσιο ανίχνευσης αναγκών για την πραγματοποίηση επιμορφωτικού σεμιναρίου στο αντικείμενο της «Προστασίας Δεδομένων εκ σχεδιασμού και εξ ορισμού», θα απoστείλουμε σε εμπλεκόμενους στην υλοποίηση εφαρμογών πληροφορικής διαδικτυακό ερωτηματολόγιο, μέσω του EUSurvey. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε όπως καταχωρίσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες, έτσι ώστε να σας σταλεί σχετικό μήνυμα.

Τo έργο αναλυτικά:

Η Αρχή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την ευαισθητοποίηση υπευθύνων επεξεργασίας και εκτελούντων την επεξεργασία σχετικά με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υλοποιεί ένα νέο έργο με τίτλο «Διευκόλυνση της συμμόρφωσης του GDPR για τις ΜΜΕ και προώθηση της προστασίας δεδομένων από τον σχεδιασμό σε προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ (by Design)». Η υλοποίηση πραγματοποιείται από κοινού με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και την ελληνική εταιρεία πληροφορικής ‘ABOVO’ και συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ένας βασικός στόχος του έργου, ο οποίος σας αφορά, είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης και πρακτικής καθοδήγησης στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε ΤΠΕ και νέες τεχνολογίες, ώστε να ενσωματώνουν στα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους μεθοδολογίες και σύγχρονες τεχνικές για την προστασία των δεδομένων εκ σχεδιασμού (privacy by design). Μέσω του έργου θα διενεργηθούν εξειδικευμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες απευθυνόμενες σε επαγγελματίες στον χώρο της πληροφορικής που εργάζονται σε ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου σας.

Ως πρώτο βήμα για την υλοποίηση των ως άνω δραστηριοτήτων, προβλέπεται η αποστολή ενός ερωτηματολογίου, με σκοπό τον προσδιορισμό αναγκών εκπαίδευσης. Το ερωτηματολόγιο θα μπορούν να συμπληρώσουν τα μέλη σας μετά την αποστολή ειδικού κωδικού στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις εργασίας, με συμμετοχή εκπροσώπων όσων έχουν απαντήσει στο ερωτηματολόγιο, ώστε να ολοκληρωθεί η εκτίμηση των εκπαιδευτικών αναγκών.

Εφόσον ενδιαφέρεστε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο, παρακαλούμε να καταχωρίσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στο https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/byDesignICT

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μπορείτε να απευθύνεστε στο e-mail: contact@dpa.gr και στο τηλ.: 210 6475655.

Εκτιμούμε ότι το έργο της Αρχής «by Design» θα προσφέρει στους αναλυτές, προγραμματιστές και λοιπούς εμπλεκόμενους στην υλοποίηση και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής υψηλό επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων σχετικά με τα ζητήματα προστασίας δεδομένων, το οποίο μπορεί να τους δώσει ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά, η οποία πλήττεται μεν από την πανδημία, αλλά στρέφεται ολοένα και περισσότερο προς ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση.

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr