Πράξεις της Αρχής

Κριτήρια αναζήτησης

?
?
?
?
?
?
?
?

Λεκτικό για Πραξεις της Αρχής

Αποφάσεις, Γνωμοδοτήσεις, Οδηγίες, Κατευθυντήριες γραμμές, Συστάσεις

 

Αποτελέσματα βάσει κριτηρίων αναζήτησης

 

Βρέθηκαν 2104 αποτελέσματα.

Φίλτρα
Κατηγορία Αριθμός Ημερομηνία Τίτλος
Απόφαση 49

Καταγγελία για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης, περιορισμού επεξεργασίας και εναντίωσης

Απόφαση 40

Επιβολή κυρώσεων για παράβαση δικαιώματος πρόσβασης και διαγραφής

Απόφαση 47

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων από εκτελούντα την επεξεργασία σε τρίτον

Απόφαση 37

Παραβίαση δικαιώματος πρόσβασης γονέα σε ιατρικά δεδομένα ανήλικου τέκνου

Απόφαση 1

Απόρριψη αιτημάτων έκδοσης προσωρινής διαταγής

Απόφαση 2156

Παράταση αναστολής δημοσίων συνεδριάσεων

Απόφαση 43

Συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης με την Palantir Technologies για την αντιμετώπιση της πανδημίας

Απόφαση 44

Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α' και Β' Εκπαίδευσης

Γνωμοδότηση 4

Γνωμοδότηση 4/2022 για ΣχΝ για Αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων και Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών

Γνωμοδότηση 3

Γνωμοδότηση 3/2022 για ΣχΝ για το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών

Γνωμοδότηση 2

Γνώμη επί του σχεδίου ΥΑ του ΥΠΑΙΘ σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 25 «Απαλλαγή μαθητών/τριών από την ενεργό συμμετοχή σε μαθήματα» της υπ’ αρ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 ΥΑ

Απόφαση 41

Αυτεπάγγελτος έλεγχος της Αρχής σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της δήλωσης αποτελεσμάτων των αυτοδιαγνωστικών ελέγχων (self tests)

Απόφαση 36

Επιβολή προστίμου για τη μη λήψη κατάλληλων τεχνικών οργανωτικών μέτρων

Απόφαση 20

Ανάκληση εν μέρει της απόφασης 13/2021 της Αρχής και επιβολή προστίμου

Γνωμοδότηση 1

Γνώμη επί προσχεδίου Π.Δ. του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την τηλεργασία στον δημόσιο τομέα