Συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης με την Palantir Technologies για την αντιμετώπιση της πανδημίας

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
43
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Με αφορμή ανακοινώσεις της εταιρείας Palantir Technologies και πλήθος σχετικών δημοσιευμάτων στον Τύπο για τη συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης με την  εταιρεία αυτή για την αντιμετώπιση της πανδημίας, η Αρχή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της βάσει του άρθρου 58 του ΓΚΠΔ και των άρθρων 13 και 15 του ν. 4624/2019 προέβη σε αυτεπάγγελτη εξέταση της ως άνω υπόθεσης. Μετά από εξέταση των στοιχείων του φακέλου ολοκλήρωσε την αυτεπάγγελτη εξέταση κρίνοντας ότι δεν συντρέχει περίπτωση άσκησης των διορθωτικών εξουσιών της, εκτός εάν προκύψουν νέα στοιχεία.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr