Συμμόρφωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με την απόφαση 50/2021

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
61
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Η Αρχή εξέτασε αυτεπάγγελτα τη συμμόρφωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τις συστάσεις της απόφασης 50/2021 για τη συμβατότητα της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τις διατάξεις της νομοθεσίας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η Αρχή κρίνει ότι δεν απαιτείται νέο διορθωτικό μέτρο και καλεί το Υπουργείο να προβεί σε αναγκαίες τροποποιήσεις για τη βελτίωση της διαφάνειας. Συγκεκριμένα, η παρεχόμενη στα υποκείμενα δεδομένων πληροφόρηση μέσω της ιστοσελίδας πρέπει να ακολουθεί πολυεπίπεδη προσέγγιση, ενώ απαιτείται βελτίωση της ενημέρωσης σε σχέση με τη χρήση «cookies». Η Αρχή θα εξετάσει το γενικότερο ζήτημα της εφαρμογής του Κεφαλαίου V του ΓΚΠΔ σε υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης εταιρειών οι οποίες ανήκουν σε όμιλο ελεγχόμενο από οντότητα που υπόκειται στο δίκαιο των Η.Π.Α. με τις λοιπές εποπτικές αρχές μέσω των διαδικασιών συνεργασίας και συνεκτικότητας του Κανονισμού.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr