Σχετικά με τις δημόσιες συνεδριάσεις της Αρχής

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
1315
Περίληψη

Απόφαση του Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με την οποία ορίζεται ότι κατά το χρονικό διάστημα από 1.6.2022 έως και 1.8.2022 οι συνεδριάσεις της Ολομέλειας και του Τμήματος της Αρχής δύνανται να διεξάγονται και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αρχής, όπως ισχύει. Ο τρόπος διεξαγωγής της εκάστοτε συνεδρίασης θα προσδιορίζεται με την κλήση σε ακρόαση ενώπιον της Αρχής και με την Ημερήσια Διάταξη.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr