Πρόστιμο στην ΔΕΗ ΑΕ για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης υποκειμένου των δεδομένων

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
2
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Κατόπιν καταγγελίας στην Αρχή ότι η ΔΕΗ Α.Ε. δεν ικανοποίησε το δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων σε πληροφορίες που το αφορούν, η Αρχή επέβαλε στη ΔΕΗ Α.Ε. διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ. Η ΔΕΗ Α.Ε., ως υπεύθυνος επεξεργασίας, μετά την παρέλευση ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, δεν απάντησε προς την καταγγέλλουσα σχετικά με την αδυναμία άμεσης ικανοποίησης του αιτήματός της, και λαμβάνοντας υπόψη την υποτροπή της λόγω της προηγούμενης ίδιας παράβασης που διαπιστώθηκε με την απόφαση της Αρχής 15/2019, η Αρχή έκρινε ομόφωνα ότι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, με βάση τις περιστάσεις που διαπιστώθηκαν, θα πρέπει να επιβληθεί αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό διοικητικό χρηματικό πρόστιμο για την τιμωρία της παράνομης αυτής συμπεριφοράς.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr