Ορισμός Επόπτη και Διαχειριστή Ψηφιακών Πιστοποιητικών για την χορήγηση πιστοποιητικών ψηφιακών υπογραφών στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
8128
Περίληψη

Απόφαση του Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα περί ορισμού Επόπτη και Διαχειριστή Ψηφιακών Πιστοποιητικών  στο πλαίσιο της χορήγησης πιστοποιητικών ψηφιακών υπογραφών στην ανωτέρω Αρχή.

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr