Οδηγία 1122/2000 για τα κλειστά κυκλώματα τηλεόραση (καταργήθηκε με την οδηγία 1/2011)

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr