Καταγγελία κατά εταιρείας για παραβίαση δικαιώματος πρόσβασης

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
66
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Η Αρχή διαπίστωσε ότι η καταγγελλόμενη εταιρεία ικανοποίησε το δικαίωμα πρόσβασης του καταγγέλλοντος εκπρόθεσμα και ελλιπώς κατά παράβαση των οριζομένων στις διατάξεις των άρθρων 12 παρ. 3 και 15 ΓΚΠΔ, επέβαλε πρόστιμο (άρθρο 58 παρ. 2 στοιχ. θ΄ ΓΚΠΔ) στην καταγγελλόμενη εταιρεία για την παραβίαση των διατάξεων αυτών και έδωσε εντολή στην καταγγελλόμενη εταιρεία (άρθρο 58 παρ. 2 στοιχ. γ’ ΓΚΠΔ) να ικανοποιήσει το δικαίωμα πρόσβασης της καταγγέλλουσας στο μέρος που έχει ασκηθεί και δεν έχει ακόμα ικανοποιηθεί. Επιπλέον, η Αρχή διαπίστωσε ότι η καταγγελλόμενη εταιρεία παραβίασε την αυτοτελή υποχρέωση συνεργασίας με την Αρχή κατ’ άρθρο 31 ΓΚΠΔ και επέβαλε διοικητικό πρόστιμο.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr