Γνωμοδότηση 4/2022 για ΣχΝ για Αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων και Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών

Κατηγορία
Γνωμοδότηση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
4
Περίληψη

Το Υπουργείο Οικονομικών υπέβαλε στην Αρχή ΣχΝ για την Αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων  και Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης. Η Αρχή αφού μελέτησε το ΣχΝ εξέδωσε την παρούσα υπογραμμίζοντας, αφενός την υποχρέωση διενέργειας εκτίμησης αντικτύπου προσωπικών δεδομένων πριν από την έναρξη της σκοπούμενης επεξεργασίας καθώς και της εκπόνησης αλγοριθμικής εκτίμησης αντικτύπου και αφετέρου την ανάγκη για επανεξέταση και διόρθωση συγκεκριμένων διατάξεων του υποβληθέντος ΣχΝ προκειμένου η σκοπούμενη επεξεργασία να είναι σύμφωνη με τον ΓΚΠΔ και τον Ν.4624/2019.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr