Γνωμοδότηση 3/2022 για ΣχΝ για το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών

Κατηγορία
Γνωμοδότηση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
3
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Το Υπουργείο Οικονομικών υπέβαλε στην Αρχή ΣχΝ για το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων με αίτημα τη διατύπωση γνώμης. Η Αρχή αφού μελέτησε το ΣχΝ εξέδωσε την παρούσα υπογραμμίζοντας, αφενός την υποχρέωση διενέργειας εκτίμησης αντικτύπου προσωπικών δεδομένων πριν από την έναρξη της σκοπούμενης επεξεργασίας και αφετέρου την ανάγκη για επανεξέταση και διόρθωση συγκεκριμένων διατάξεων του υποβληθέντος ΣχΝ προκειμένου η σκοπούμενη επεξεργασία να είναι σύμφωνη με τον ΓΚΠΔ και τον Ν.4624/2019.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr