Εξέταση καταγγελίας για παραβίαση δικαιώματος πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα ανηλίκου - Επιβολή προστίμου

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
28
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Η Αρχή εξέτασε καταγγελία και διαπίστωσε ότι η καταγγελλόμενη παιδοψυχολόγος ικανοποίησε το δικαίωμα πρόσβασης του καταγγέλλοντος εκπρόθεσμα και ελλιπώς κατά παράβαση των οριζομένων στις διατάξεις των άρθρων 12 παρ. 3 και 15 ΓΚΠΔ, απηύθυνε επίπληξη (άρθρο 58 παρ. 2 στοιχ. β΄ ΓΚΠΔ) στην καταγγελλόμενη για την παραβίαση των διατάξεων αυτών και έδωσε εντολή στην καταγγελλόμενη (άρθρο 58 παρ. 2 στοιχ. γ’ ΓΚΠΔ) να ικανοποιήσει το δικαίωμα πρόσβασης του καταγγέλλοντος στο μέρος που έχει ασκηθεί και δεν έχει ακόμα ικανοποιηθεί. Επιπλέον, η Αρχή διαπίστωσε ότι η καταγγελλόμενη παιδοψυχολόγος παραβίασε την αυτοτελή υποχρέωση συνεργασίας με την Αρχή κατ’ άρθρο 31 ΓΚΠΔ και της επέβαλε διοικητικό πρόστιμο.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr