Επίπληξη και εντολή προσαρμογής στα νόμιμα σχετικά με λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
41
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Η Αρχή απηύθυνε επίπληξη σε υπεύθυνο επεξεργασίας, σε σχέση με τη λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων. Μετά από καταγγελία εργαζομένου διαπιστώθηκε ότι: α) η εγκατάσταση των καμερών έλαβε χώρα χωρίς απόφαση επιτροπής αποτελούμενη από αρμόδιο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για  την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας της επιτήρησης και τη δυνατότητα εφαρμογής της διάταξης του άρ. 9 παρ. 2 εδαφ. η’, β) η εγκατάσταση και λειτουργία των καμερών έλαβε χώρα χωρίς να έχει προηγηθεί ενημέρωση των εργαζομένων σε γραπτή ή ηλεκτρονική μορφή και η ενημέρωση που παρασχέθηκε δεν καλύπτει τις υποχρεώσεις του άρ. 13, καθώς είναι γενική και δεν συνδέεται ο εκάστοτε σκοπός επεξεργασίας με τη νομική βάση και το είδος των δεδομένων, γ) κάμερες ήταν τοποθετημένες κατά παράβαση της αρχής της ελαχιστοποίησης καθώς λαμβανόταν εικόνα από θέσεις εργαζομένων. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είχε διενεργήσει εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων, χωρίς να αντιμετωπίσει κατάλληλα τα ζητήματα. Μετά την παρέμβαση της Αρχής έγινε σειρά τροποποιήσεων στη λειτουργία του συστήματος, ενώ η Αρχή απηύθυνε επίσης εντολή να ρυθμιστούν οι κάμερες που είναι τοποθετημένες στις κουζίνες ώστε να εστιάζουν αποκλειστικά σε χώρους εισόδου και εξόδου και να καταστραφεί το υλικό που έχει συλλεγεί.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr