Επιβολή προστίμου για παράνομη λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
60
Θεματική ενότητα
Περίληψη

H Αρχή εξέτασε αίτηση θεραπείας κατά της 31/2020 απόφασής της και προέβη σε εξέταση της νομιμότητας λειτουργίας του συστήματος βιντεοεπιτήρησης, όπως είχε επιφυλαχθεί στην εν λόγω απόφαση. Από τα στοιχεία που εξετάστηκαν και κατόπιν επιτόπιου διοικητικού ελέγχου, έκρινε ότι το σύστημα βιντεοεπιτήρησης δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις νομιμότητας. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκαν  παραβιάσεις των άρθρων 5 παρ. 1 εδ. α’, εδ. β΄ και εδ. ε΄ και του άρθρου 32 του ΓΚΠΔ. Η Αρχή επέβαλε στον υπεύθυνο επεξεργασίας πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ, απηύθυνε επίπληξη για την παράβαση τήρησης του χρόνου αποθήκευσης των δεδομένων και για τα ελλιπή μέτρα ασφαλείας του συστήματος και διέταξε τη λήψη των απαιτούμενων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων. Τέλος, η Αρχή απέρριψε  την αίτηση θεραπείας καθώς τα στοιχεία που προσκομίστηκαν δεν κλονίζουν το περιεχόμενο της προσβαλλομένης απόφασης.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr