Επιβολή προστίμου για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προς τον σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
26
Περίληψη

Η Αρχή εξέτασε καταγγελία κατά υποψήφιου βουλευτή στις τελευταίες Βουλευτικές Εκλογές, αναφορικά με αζήτητη πολιτική επικοινωνία μέσω σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS) κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών αυτών, καθώς επίσης και τη συνολική πρακτική που ακολούθησε ο καταγγελλόμενος αναφορικά με τις επικοινωνίες πολιτικού χαρακτήρα μέσω ηλεκτρονικών μέσων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Στην εξεταζόμενη καταγγελία, ο καταγγέλλων είχε διαβιβάσει ο ίδιος τα στοιχεία επικοινωνίας του στον εν λόγω υπεύθυνο επεξεργασίας, λόγω, όμως, της ιδιότητας του τελευταίου ως αρμόδιου Υφυπουργού στην ομοσπονδία στην οποία ο πρώτος εργαζόταν, για σκοπό που σχετίζονταν με την ικανοποίηση εργασιακού του αιτήματος, καταθέτοντας σχετική αίτηση στο αρμόδιο Υπουργείο, υπόψιν του τελευταίου. Εντούτοις, ο υπεύθυνος επεξεργασίας χρησιμοποίησε τα εν λόγω δεδομένα για άλλον σκοπό, ήτοι αυτόν της πολιτικής επικοινωνίας του με το υποκείμενο, χωρίς σχετική προς τούτο ενημέρωση και συγκατάθεση του υποκειμένου.

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 11 του ν. 3471/2006, την Οδηγία 1/2010 της Αρχής για την πολιτική επικοινωνία, τις κατευθυντήριες οδηγίες της Αρχής σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με σκοπό την πολιτική επικοινωνία και τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Αρχή επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ για διαπιστωθείσες παραβάσεις του άρθρου 11 του ν. 3471/2006 και 12 του ΓΚΠΔ, καθώς ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν απάντησε στο σχετικό έγγραφο αίτημα αντίρρησης, παρότι στην πράξη το ικανοποίησε.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr