Επιβολή προστίμου για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης και εντολή για σχετική συμμόρφωση

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
32
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Η Αρχή εξέτασε αίτηση θεραπείας, την οποία είχε απορρίψει μερικώς με προηγούμενη απόφασή της (48/2020), και επέβαλε πρόστιμο για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης. Ειδικότερα, η Αρχή με την προαναφερθείσα απόφαση είχε αναβάλει την εξέταση της ως άνω αίτησης θεραπείας ως προς το μέρος που αφορούσε τη χορήγηση από την καθ’ης συγκεκριμένων εγγράφων, για τον λόγο ότι από την προσβαλλόμενη δεν προέκυπτε η εν λόγω χορήγηση. Αφού κάλεσε τα μέρη και μελέτησε τον φάκελο της υπόθεσης, η Αρχή έκρινε ότι η αρχικώς καταγγελλόμενη (νυν καθ’ης) σκοπίμως δεν είχε χορηγήσει στον προσφεύγοντα τα ως άνω έγγραφα, όπου αναφερόταν το όνομά του με λατινικούς χαρακτήρες και, συνεπώς, καταφανώς συνιστούσαν προσωπικά του δεδομένα. Επιπροσθέτως, η Αρχή επεσήμανε ότι ο χαρακτηρισμός πληροφοριών ως προσωπικών δεδομένων εκ μέρους του υπευθύνου επεξεργασίας είναι πολύ σημαντικός και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στη σχετική αξιολόγηση από τους τελευταίους καθώς αυτός συνδέεται άρρηκτα με το δικαίωμα πρόσβασης, για τον λόγο ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί, μεταξύ άλλων, σκοπίμως να ισχυρίζεται ότι οι πληροφορίες που επεξεργάζεται δεν συνιστούν προσωπικά δεδομένα προκειμένου να αποφύγει την ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr