Επιβολή προστίμου για αζήτητη ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω αποστολής SMS

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
16
Περίληψη

Η Αρχή εξέτασε πλήθος καταγγελιών κατά γραφείου συνοικεσίων, αναφορικά με αζήτητη επικοινωνία μέσω αποστολής σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS). Λαμβάνοντας υπόψη το πλήθος των παραβιάσεων -συνολικά 36- επί συνόλου ισάριθμων καταγγελιών, σχετικά με τη μη ζητηθείσα επικοινωνία στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αλλά και όσες από αυτές αφορούσαν και στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με τη μη ικανοποίηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων, καθώς και τη μη συνεργασία του υπευθύνου επεξεργασίας με την Αρχή, η Αρχή επέβαλε πρόστιμο στον υπεύθυνο επεξεργασίας ύψους 54.000 ευρώ για διαπιστωθείσες παραβιάσεις του άρθρου 11 του ν. 3471/2006 και των άρθρων 15, 21 και 31 του ΓΚΠΔ.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr