Επιβολή διοικητικού προστίμου για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και μη κατ’ ουσίαν εξέταση δικαιωμάτων εναντίωσης και διαγραφής

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
25
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Η Αρχή, με την υπ’ αριθ. 25/2022 Απόφαση, εξέτασε καταγγελία κατά Εταιρείας Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις α) για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που συνίστατο σε συνεχείς τηλεφωνικές οχλήσεις οφειλέτιδας, η οποία, εν γνώσει της καταγγελλόμενης εταιρείας (που διαχειριζόταν τις επίμαχες απαιτήσεις έναντι της τελευταίας με εξουσίες, κατά το οικείο νομοθετικό πλαίσιο, δανειστή), είχε δικαστική απαλλαγή από το υπόλοιπο των οφειλών της και β) για μη κατ΄ ουσίαν εξέταση των δικαιωμάτων που άσκησε η καταγγέλλουσα, ως υποκείμενο των δεδομένων, προφασιζόμενη τη δήθεν μη δυνατότητα ταυτοποίησής της. Ειδικότερα, η Αρχή διαπίστωσε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η καταγγελλόμενη εταιρεία έθεσε αδικαιολόγητα  πρόσκομμα στην άσκηση των δικαιωμάτων της καταγγέλλουσας, κατά παράβαση και της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 12 του ΓΚΠΔ, καθώς και  ότι η επίμαχη επεξεργασία έλαβε χώρα άνευ νομικής βάσης λόγω της καταλαμβάνουσας όλες τις ιδιότητες της καταγγέλλουσας δικαστικής απαλλαγής της από τις επίμαχες οφειλές, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 παρ. 1 στ. α’, 5 παρ. 2 και 6 του ΓΚΠΔ, επιβάλλοντας χρηματικό πρόστιμο ύψους  δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για την παραβίαση της διάταξης του άρθρου 12 παρ. 2 του ΓΚΠΔ και ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για τις παραβιάσεις των άρθρων 5 παρ. 1 περ. α΄, 5 παρ. 2 και 6 του  ΓΚΠΔ.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr