Απόρριψη αίτησης έκδοσης προσωρινής διαταγής

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
5
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Η Αρχή απέρριψε αίτηση για έκδοση προσωρινής διαταγής για το λόγο ότι κατόπιν της παύσης της επεξεργασίας από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, το αίτημα κατέστη άνευ αντικειμένου.

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr