Ανάκληση εν μέρει της απόφασης 13/2021 της Αρχής και επιβολή προστίμου

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
20
Περίληψη

Η Αρχή εξέτασε αίτηση θεραπείας κατά της απόφασης 13/2021, με την οποία επιβλήθηκε στην αιτούσα, εμπορική εταιρεία που διαθέτει ηλεκτρονικό και φυσικά καταστήματα, πρόστιμο ύψους είκοσι χιλιάδων (20.000,00 €) ευρώ για παράβαση των άρθρων 17, 21 παρ. 1, 12 παρ. 3 και 25 παρ. 1 ΓΚΠΔ. Κατόπιν εκτίμησης των νέων στοιχείων που προσκόμισε η αιτούσα, η Αρχή αξιολόγησε ως ελαφρυντικές περιστάσεις κατά το άρθρο 83 παρ. 2 ΓΚΠΔ το γεγονός ότι α) η παράβαση οφείλεται σε αμέλεια και όχι σε δόλο της αιτούσας, και β) η αιτούσα φαίνεται ότι κατά κανόνα ακολουθεί τις κατάλληλες διαδικασίες που εξασφαλίζουν την ικανοποίηση των δικαιωμάτων εναντίωσης και διαγραφής των υποκειμένων των δεδομένων, ανακάλεσε εν μέρει την απόφαση 13/2021 και επέβαλε στην αιτούσα πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις του άρθρου 17 σε συνδυασμό με τα άρθρα 21 παρ. 1 και 12 παρ. 3 ΓΚΠΔ.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr