Συντονισμένη δράση του ΕΣΠΔ για τον ρόλο των Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων

Κατηγορία
Δελτίο Τύπου
Ημερομηνία
Αριθμός Πρωτοκόλλου
1107

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (EΣΠΔ) ξεκίνησε στις 15 Μαρτίου τη δεύτερη συντονισμένη δράση των εποπτικών αρχών.

Για το 2023 και καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, 26 εποπτικές αρχές σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, θα συμμετάσχουν σε αυτή τη συντονισμένη δράση σχετικά με τον ορισμό και τον ρόλο των υπευθύνων προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ).

Ως ενδιάμεσοι μεταξύ των Αρχών Προστασίας Δεδομένων, των φυσικών προσώπων και των επιχειρηματικών μονάδων ενός οργανισμού, οι υπεύθυνοι προστασίας δεδομένων διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο και συμβάλλουν στη συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και στην προώθηση της αποτελεσματικής προστασίας των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων.

Η δράση πραγματοποιείται βάσει ερωτηματολογίου και εναπόκειται σε κάθε εποπτική αρχή η ολοκληρωτική μορφή που θα λάβει (στατιστική έρευνα ή έλεγχος). Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου θα αναλυθούν με συγκεντρωτικό – συντονισμένο τρόπο και θα χρησιμοποιηθούν σε έκθεση για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Η ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων συμμετέχει σε αυτή τη δράση ασκώντας επιπλέον τις εξουσίες επίσημης έρευνας που διαθέτει δυνάμει του άρθρου 58 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και άρθρου 13 παρ. 1 στοιχ. η’ του ν. 4624/2019, προκειμένου να ελέγξει σε πρώτη φάση τον ορισμό και τον ρόλο του ΥΠΔ με δεδομένη την εκ του νόμου υφιστάμενη υποχρέωση για  ορισμό ΥΠΔ και την ανάγκη τήρησης όλων των σχετικών προβλεπόμενων όρων και υποχρεώσεων (άρθρα 37-39 ΓΚΠΔ και άρθρα 6-8 του ν. 4624/2019).

Για τον λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε σήμερα η αποστολή των ερωτηματολογίων σε επιλεγμένους δημόσιους φορείς, η οποία σηματοδοτεί την έναρξη του σχετικού ελέγχου από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

Το σχετικό δελτίο Τύπου του EΣΠΔ είναι διαθέσιμο εδώ: https://edpb.europa.eu/news/news/2023/launch-coordinated-enforcement-role-data-protection-officers_en

 

Τμήμα Επικοινωνίας

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr