Πρόσκληση προς επαγγελματίες της προστασίας δεδομένων για συμπλήρωση ερωτηματολογίου στο πλαίσιο του έργου byDefault

Κατηγορία
Ανακοίνωση
Ημερομηνία
Αριθμός Πρωτοκόλλου
94

H Αρχή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την ευαισθητοποίηση κοινού, υπευθύνων επεξεργασίας και εκτελούντων την επεξεργασία σχετικά με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υλοποιεί ένα νέο έργο με τίτλο «Ενήμεροι εξ ορισμού: προωθώντας την ευαισθητοποίηση κρίσιμων κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων (παιδιά και επαγγελματίες προστασίας δεδομένων) - byDefault» (https://bydefault-project.eu/). Η υλοποίηση πραγματοποιείται από κοινού με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και την ελληνική εταιρεία πληροφορικής ICT-ABOVO με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ένας από τους βασικούς στόχους του έργου είναι η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων των επαγγελματιών του χώρου της προστασίας δεδομένων (Υπεύθυνοι Προστασίας Δεδομένων, επαγγελματίες με σχετικό αντικείμενο, επαγγελματίες πληροφορικής που συμμετέχουν/υλοποιούν σχετικά έργα κ.ά.). Η πλατφόρμα, που θα λειτουργεί με την καθοδήγηση και την εποπτεία της Αρχής, αποσκοπεί στην ανταλλαγή εξειδικευμένης γνώσης σε θεματικούς τομείς, ώστε να διευκολύνεται η πρακτική εφαρμογή των αρχών της προστασίας δεδομένων. Παράλληλα, η Αρχή θα λαμβάνει ανατροφοδότηση από την πλατφόρμα, η οποία θα συνεκτιμάται κατά την κατάρτιση του προγράμματος εργασιών της, για την παροχή ειδικότερης καθοδήγησης, όταν κρίνεται αναγκαίο.

Για την υλοποίηση των ως άνω δραστηριοτήτων είναι απαραίτητη η κατά το δυνατό ορθή αποτύπωση των αναγκών και των καίριων θεματικών οι οποίες απασχολούν τους επαγγελματίες του χώρου. Για τον σκοπό αυτόν, η Αρχή έχει ετοιμάσει ειδικό ερωτηματολόγιο, ώστε να προσδιοριστούν οι βασικές θεματικές ενότητες στις οποίες θα εστιάσει η πλατφόρμα κατά την αρχική της λειτουργία, αλλά και βασικές λειτουργικότητες που θα ήταν επιθυμητό να παρέχει η πλατφόρμα. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου πραγματοποιείται ανώνυμα και απαιτεί 15-20 λεπτά.

Σε όσους συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο δίδεται η δυνατότητα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις ημερίδες.

Μετά την υποβολή και αξιολόγηση των ερωτηματολογίων, και κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2023, θα διοργανωθούν δύο ημερίδες, μία διά ζώσης στην Αθήνα και μία εξ αποστάσεως, με σκοπό να συζητηθούν τα ευρήματα της έρευνας, να παρουσιαστούν βασικές λειτουργικότητες της πλατφόρμας και να προσδιοριστεί επακριβώς το περιεχόμενό της και ο τρόπος λειτουργίας της.

Παρακαλούμε για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων το αργότερο έως την Παρασκευή 10/02/2023. (Η προθεσμία συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου παρήλθε).

Για περαιτέρω λεπτομέρειες, καθώς και για κάθε επικοινωνία που αφορά το έργο, μπορείτε να απευθύνεστε στο email: contact@dpa.gr και στο τηλ. 2106475655.

Εκτιμούμε ότι το έργο «byDefault», με τα εχέγγυα της συμμετοχής της Αρχής, θα προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στους επαγγελματίες της προστασίας δεδομένων και ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην ελληνική αλλά και την ευρωπαϊκή αγορά.


Λογότυπο byDefault & Europe

Το έργο byDefault χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες (CERV)" της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Disclaimer: Το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου αντιπροσωπεύει τις απόψεις μόνο των δημιουργών του και αποτελεί αποκλειστική τους ευθύνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αποδέχονται καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχει.

 

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr