Ενημέρωση για την Αρχή Προστασίας Δεδομένων και την υποβολή γνωστοποίησης

Κατηγορία
Δελτίο Τύπου
Ημερομηνία
Αριθμός Πρωτοκόλλου
1

Περιήλθε στη γνώση της Αρχής ότι σε διάφορα μέρη της Ελλάδας σκόπιμα έχει δημιουργηθεί η εντύπωση από συγκεκριμένες εταιρείες ή πρόσωπα, τα οποία, έναντι αμοιβής αναλαμβάνουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των υπεύθυνων επεξεργασίας σε σχέση με το Νόμο 2472/97, ότι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εκπροσωπείται από τους παραπάνω.

Για άρση κάθε αμφιβολίας ανακοινώνονται τα παρακάτω:

Η Αρχή είναι Ανεξάρτητη Διοικητική Υπηρεσία με έδρα την Αθήνα (Ομήρου 8, Τ.Κ. 105 64), χωρίς παραρτήματα, υποκαταστήματα, εκπροσώπους και συνεργάτες σε οποιοδήποτε μέρος της επικράτειας.

Έντυπα και πληροφοριακό υλικό είναι διαθέσιμα στις κατά τόπους Νομαρχίες και Επιμελητήρια καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση στο Διαδίκτυο www.dpa.gr.

Επειδή η γνωστοποίηση αφορά μεγάλο αριθμό επαγγελματιών και μικρών επιχειρήσεων που τηρούν απλά αρχεία προσωπικών δεδομένων (τιμολόγια, βιβλία εσόδων-εξόδων, αρχείο προσωπικού), η Αρχή επεξεργάστηκε και έχει ήδη αρχίσει η διανομή από τους παραπάνω φορείς απλουστευμένου εντύπου γνωστοποίησης.

Για διευκόλυνση των υπόχρεων η Αρχή ήρθε σε επαφή με όλα τα Επιμελητήρια της χώρας τα οποία και ανέλαβαν ατελώς τη συλλογή των γνωστοποιήσεων που θα αποσταλούν σε αυτήν από τα Επιμελητήρια εντός ευλόγου χρόνου και πέραν της 31.12.1999.

Ο Πρόεδρος

Κων/νος Δαφέρμος

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr