Ανακοίνωση - Κατευθυντήριες γραμμές της Αρχής για τη σύννομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με σκοπό την πολιτική επικοινωνία

Κατηγορία
Ανακοίνωση
Ημερομηνία
Αριθμός Πρωτοκόλλου
797

Η Αρχή, σε συνέχεια των αποφάσεων υπ’ αρ. 1343-5/2022 του Συμβουλίου της Επικρατείας, επανεξέτασε στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της τα ζητήματα νομιμότητας που ανακύπτουν σε σχέση με την  πολιτική επικοινωνία ώστε να καθοριστεί το πλαίσιο της νόμιμης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για τον σκοπό αυτόν, με βάση τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

Με την απόφαση 9/2023 αποφάσισε την έκδοση των Κατευθυντήριων Γραμμών 1/2023 για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με σκοπό την επικοινωνία πολιτικού χαρακτήρα.

Οι Κατευθυντήριες Γραμμές 1/2023 της Αρχής είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της.

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr