Αποτελέσματα της πρώτης Συντονισμένης Δράσης του ΕΣΠΔ για τη χρήση υπηρεσιών cloud στον δημόσιο τομέα

Τον Ιανουάριο 2023 ολοκληρώθηκε η 1η Συντονισμένη Δράση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) για το έτος 2022 η οποία ξεκίνησε τον Νοέμβριο 2021, σχετικά με τη χρήση υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud) από τους δημόσιους φορείς, στην οποία συμμετείχε και η ελληνική Αρχή. Στο πλαίσιο αυτό, 22 εθνικές αρχές και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων πραγματοποίησαν συντονισμένη έρευνα σε εθνικό επίπεδο. Αφού καθόρισαν το χρονοδιάγραμμα και τη μεθοδολογία της Δράσης, έστειλαν δομημένο ερωτηματολόγιο σε 100 περίπου δημόσιους φορείς και στη συνέχεια κατάρτισαν εθνικές αναφορές και συνολική αναφορά με την ανάλυση των ευρημάτων.

Στη συνολική αναφορά του ΕΣΠΔ (https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/coordinated-enforcement-action-use-cloud-based-services-public_en) παρουσιάζεται μια ολοκληρωμένη εικόνα των ευρημάτων με ιδιαίτερη έμφαση στις 8 σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δημόσιοι φορείς κατά τη χρήση υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους και διατυπώνονται συστάσεις για τον εντοπισμό πιθανών ελλείψεων και την προώθηση καλών πρακτικών στον τομέα αυτό. Η εθνική αναφορά της ελληνικής Αρχής, στην οποία αναλύονται τα αποτελέσματα που έλαβε από 7 δημόσιους φορείς, περιλαμβάνεται στο παράρτημα της συνολικής αναφοράς του ΕΣΠΔ.

Τα συμπεράσματα από την 1η Συντονισμένη Δράση παρουσιάζουν πολλά σημεία ενδιαφέροντος για υπευθύνους και εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων. Σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ. Η εξέταση του ζητήματος συνεχίζεται με πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης και καθοδήγησης προς τους δημόσιους φορείς.

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr