Προειδοποίηση προς Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για εφεξής υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης οφειλετών σε περίπτωση τιτλοποίησης οφειλής τους

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
71
Περίληψη

Η Αρχή επέβαλε την κύρωση της προειδοποίησης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σύμφωνα με το άρ. 21 παρ. 1 εδ. α΄ του ν. 2472/1997, για εφεξής υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης οφειλετών σε περίπτωση τιτλοποίησης οφειλής τους, για τον λόγο ότι σε τιτλοποίηση που έκανε το 2006 δεν ενημέρωσε προηγουμένως δανειολήπτή του, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να υποστεί οικονομική βλάβη και συγκεκριμένα να στερηθεί τη δυνατότητά του να κάνει χρήση ευνοϊκότερων για εκείνον διατάξεων προκειμένου να αντιμετωπίσει τη σχετική οφειλή του προς το ΤΠΔ. Σημειωτέον, ο προσφεύγων-δανειολήπτης έγινε γνώστης της ως άνω τιτλοποίησης από τυχαίο γεγονός το 2016.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr