1. Έχει δικαίωμα ο ίδιος ο δανειστής να επεξεργάζεται τα δεδομένα μου (ιδίως να ζητά και να καταγράφει τον αριθμό σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου μου), με σκοπό να μου τηλεφωνεί για να μου υπενθυμίζει τις οφειλές μου;

 

Ναι. Η επεξεργασία αυτή επιτρέπεται και χωρίς τη συγκατάθεση του οφειλέτη, ως αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασής του με τον δανειστή, π.χ. με την έννοια της ομαλής συνέχισης της συναλλακτικής σχέσης (μέσω της τηλεφωνικής υπενθύμισης της οφειλής).

 

2. Έχει δικαίωμα ο δανειστής να διαθέτει τα στοιχεία μου σε εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών;

 

Ναι. Η επεξεργασία αυτή επιτρέπεται και χωρίς τη συγκατάθεση του οφειλέτη ως αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασής του με τον δανειστή (βλ. ερώτηση 1). Ειδικότερα, στο πλαίσιο της σχέσης αντιπροσώπευσης, οι εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ενεργώντας για λογαριασμό του εκάστοτε δανειστή, δηλαδή οι ίδιες καθίστανται για τον σκοπό αυτό (ενημέρωση σχετικά με την οφειλή) εκτελούσες την επεξεργασία. Κατά την ανάθεση της επεξεργασίας αυτής σε εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών θα πρέπει, κατά τον ν. 3758/2009, να τηρούνται οι ακόλουθοι όροι:

  • η εταιρεία ενημέρωσης περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στον σκοπό αντιπροσώπευσης,
  • ο δανειστής έχει ενημερώσει με σαφήνεια τον οφειλέτη για το δικαίωμά του να διαθέτει τα δεδομένα οφειλέτη σε εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών, βλ. την απόφαση 98/2017, με την επισήμανση ότι η απόφαση αυτή εκδόθηκε με βάση νομικό καθεστώς που δεν ισχύει πλέον, και συγκεκριμένα στηρίζεται σε ερμηνεία του ν. 3758/2009 σε συνδυασμό με τον ήδη καταργηθέντα ν. 2472/1997, ενώ ήδη έχουν τεθεί σε ισχύ ο ΓΚΠΔ και ο ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α΄ 137/29-08-2019), οι διατάξεις των οποίων είναι πλέον εφαρμοστέες για την κρίση του εν λόγω θέματος. Πρέπει να σημειωθεί ότι η Αρχή δεν έχει ακόμη κρίνει το ζήτημα του κατά τον νόμο επιβαλλόμενου περιεχομένου της ενημέρωσης των οφειλετών για τη διάθεση προσωπικών τους δεδομένων σε Εταιρεία Ενημέρωσης Οφειλετών με βάση το νέο αυτό νομικό καθεστώς.
  • εκπληρώνονται οι υποχρεώσεις σχετικά με το απόρρητο και την ασφάλεια της επεξεργασίας,
  • τα προσωπικά δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς.

 

3. Επιτρέπεται ο δανειστής ή η εταιρεία ενημέρωσης οφειλετών να καταγράφουν τις συνομιλίες μας;

 

Ναι. Η καταγραφή των ως άνω δεδομένων είναι αναγκαία για την εκπλήρωση νόμιμης υποχρέωσης του υπευθύνου επεξεργασίας, καθώς ο ν. 3758/2009 υποχρεώνει

  • τους δανειστές, όταν προβαίνουν σε επαναλαμβανόμενη ενημέρωση των οφειλετών για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, να καταγράφουν το περιεχόμενο κάθε τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον οφειλέτη,
  • τις εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών να τηρούν ηλεκτρονικό αρχείο με τα εξωτερικά στοιχεία κάθε πραγματοποιηθείσας επικοινωνίας και να καταγράφουν το περιεχόμενο κάθε τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον οφειλέτη.

 

4. Επιτρέπεται ο δανειστής ή η εταιρεία ενημέρωσης οφειλετών να καταγράφουν και τις συνομιλίες με τρίτα πρόσωπα-μη οφειλέτες που απαντούν στην κλήση που γίνεται στον τηλεφωνικό αριθμό του οφειλέτη;

 

Ναι. Η καταγραφή κάθε επικοινωνίας με τρίτο πρόσωπο-μη οφειλέτη, το οποίο απαντά σε κλήση που έγινε σε δηλούμενο από τον οφειλέτη αριθμό επικοινωνίας, συνιστά επεξεργασία που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση της εκ του ν. 3758/2009 υποχρέωσης του υπευθύνου επεξεργασίας να παρέχει στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή κάθε στοιχείο που αποδεικνύει τη συμμόρφωσή του με τις επιταγές του νόμου αυτού. Ως εκ τούτου, ο καλών οφείλει κατ’ αρχάς να βεβαιωθεί για την ταυτότητα του καλούμενου, δηλαδή αν πρόκειται για τον ίδιο τον οφειλέτη ή τρίτο πρόσωπο. Αν πρόκειται για τον ίδιο τον οφειλέτη, ο καλών μπορεί να προβεί σε ενημέρωση σχετικά με την οφειλή. Αν πρόκειται για τρίτο πρόσωπο, ο καλών θα πρέπει με εύσχημο τρόπο να διακόψει τη συνομιλία.

 

5. Στην περίπτωση που η κλήση απαντήθηκε από τρίτο πρόσωπο-μη οφειλέτη, ποιος έχει δικαίωμα να ζητήσει αντίγραφο της συνομιλίας;

 

Σε αυτή την περίπτωση πρόκειται για προσωπικά δεδομένα τόσο του τρίτου προσώπου όσο και του οφειλέτη. Ειδικότερα, στην πρώτη περίπτωση (τρίτο πρόσωπο) πρόκειται για το ίδιο το πρόσωπο που συνομιλεί, ενώ στη δεύτερη περίπτωση (οφειλέτης) το περιεχόμενο της συνομιλίας αφορά κατεξοχήν στον οφειλέτη και δη στην αναζήτησή του. Συνεπώς, το τρίτο πρόσωπο και ο οφειλέτης, έχουν, εφόσον ταυτοποιείται η ιδιότητά τους ως υποκείμενα των δεδομένων, δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τους αφορούν και περιέχονται στο σύνολο των καταγεγραμμένων αυτών συνομιλιών, το οποίο ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να ικανοποιήσει.

 

6. Δέχομαι τηλεφωνικές οχλήσεις για οφειλή τρίτου προσώπου, ενώ εγώ δεν έχω καμία σχέση με την οφειλή. Τι μπορώ να κάνω;

 

Μπορείτε να δηλώσετε τούτο στον δανειστή ή στην εταιρεία ενημέρωσης οφειλετών, ώστε να απενεργοποιήσουν το τηλέφωνό σας ή/και να το διαγράψουν, εφόσον αποδεικνύετε ότι δεν έχετε σχέση με την οφειλή και ότι είστε ο νόμιμος κάτοχος της εν λόγω γραμμής. Αν, παρ’ όλα αυτά, ακόμα και αφού ασκήσετε τα δικαιώματά σας (ιδίως διόρθωσης, διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας) οι οχλήσεις συνεχίζονται, μπορείτε να υποβάλετε προσφυγή στην Αρχή.

 

7. Οι τηλεφωνικές οχλήσεις που δέχομαι για οφειλή μου γίνονται καθημερινά/σε ακατάλληλες ώρες/με εριστικό ύφος/με απειλητική συμπεριφορά/με απόκρυψη των στοιχείων του καλούντος. Τι μπορώ να κάνω;

 

Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή / Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.