Εργασιακές σχέσεις

Η οργάνωση, η διεύθυνση της εργασίας, αλλά και η εκπλήρωση των νομίμων υποχρεώσεων του εργοδότη, προϋποθέτουν και συνεπάγοναι την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων, τόσο «απλών» (π.χ. ονοματεπώνυμο, εργασιακή εμπειρία, επίπεδο εκπαίδευσης) όσο και ειδικών κατηγοριών δεδομένων (π.χ. κατάσταση της υγείας). Ανακύπτει συνεπώς, εύλογα, το ερώτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων του εργαζομένου.