Συχνές ερωτήσεις

1. Τι είναι τα γενετικά δεδομένα;

 

Στο άρθρο 2 στοιχ. 13 του ΓΚΠΔ ορίζονται ως γενετικά δεδομένα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τα γενετικά χαρακτηριστικά φυσικού προσώπου που κληρονομήθηκαν ή αποκτήθηκαν, όπως προκύπτουν, ιδίως, από ανάλυση βιολογικού δείγματος του εν λόγω φυσικού προσώπου και τα οποία παρέχουν μοναδικές πληροφορίες σχετικά με τη φυσιολογία ή την υγεία του εν λόγω φυσικού προσώπου.

 

2. Είναι απαραίτητη η διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων για την επεξεργασία των γενετικών δεδομένων;

 

Οι φορείς που σχεδιάζουν την επεξεργασία γενετικών δεδομένων οφείλουν κατά πάσα πιθανότητα να εκπονήσουν Εκτίμηση Αντικτύπου σχετικά με την Προστασία Δεδομένων (ΕΑΠΔ), διότι η επεξεργασία τους κατά κανόνα «ενδέχεται να οδηγήσει σε υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων» (βλ. άρθρα 35-36 του ΓΚΠΔ).

 

3. Για ποιες κατηγορίες επεξεργασιών γενετικών δεδομένων απαιτείται η διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων;

 

Ενδέχεται να απαιτείται η διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου για τις επεξεργασίες γενετικών δεδομένων οι οποίες ανήκουν στις κατηγορίες του εθνικού καταλόγου με τα είδη των πράξεων επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια ΕΑΠΔ (ΦΕΚ Β΄ 1622/10-5-2019), κατηγορία 2.1 «Μεγάλης κλίμακας επεξεργασία των ειδικών κατηγοριών δεδομένων (περιλαμβανομένων των γενετικών και των βιομετρικών με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου)» ή κατηγορία 2.3 «Συστηματική επεξεργασία βιομετρικών δεδομένων των εργαζομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου καθώς και γενετικών δεδομένων των εργαζομένων».