Πράξεις της Αρχής

Κριτήρια αναζήτησης

?
?
?
?
?
?
?
?

Λεκτικό για Πραξεις της Αρχής

Αποφάσεις, Γνωμοδοτήσεις, Οδηγίες, Κατευθυντήριες γραμμές, Συστάσεις

 

Αποτελέσματα βάσει κριτηρίων αναζήτησης

 

Βρέθηκαν 2126 αποτελέσματα.

Φίλτρα
Κατηγορία Αριθμός Ημερομηνία Τίτλος
Γνωμοδότηση 4

Γνωμοδότηση 4/2022 για ΣχΝ για Αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων και Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών

Γνωμοδότηση 2

Γνώμη επί του σχεδίου ΥΑ του ΥΠΑΙΘ σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 25 «Απαλλαγή μαθητών/τριών από την ενεργό συμμετοχή σε μαθήματα» της υπ’ αρ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 ΥΑ

Απόφαση 41

Αυτεπάγγελτος έλεγχος της Αρχής σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της δήλωσης αποτελεσμάτων των αυτοδιαγνωστικών ελέγχων (self tests)

Απόφαση 36

Επιβολή προστίμου για τη μη λήψη κατάλληλων τεχνικών οργανωτικών μέτρων

Γνωμοδότηση 1

Γνώμη επί προσχεδίου Π.Δ. του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την τηλεργασία στον δημόσιο τομέα

Απόφαση 20

Ανάκληση εν μέρει της απόφασης 13/2021 της Αρχής και επιβολή προστίμου

Απόφαση 34

Εντολή απεγκατάστασης συστήματος βιντεοεπιτήρησης από πολυκατοικία

Απόφαση 25

Επιβολή διοικητικού προστίμου για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και μη κατ’ ουσίαν εξέταση δικαιωμάτων εναντίωσης και διαγραφής

Απόφαση 31

Προειδοποίηση και επίπληξη σε υπεύθυνο επεξεργασίας για μη τήρηση οργανωτικών μέτρων και μη προηγούμενη ενημέρωση υποκειμένου

Απόφαση 35

Επιβολή προστίμου στην εταιρεία Clearview AI, Inc

Απόφαση 30

Επιβολή προστίμου για μη νόμιμη αποστολή προωθητικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Απόφαση 28

Εξέταση καταγγελίας για παραβίαση δικαιώματος πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα ανηλίκου - Επιβολή προστίμου

Απόφαση 23

Επιβολή προστίμου για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης

Απόφαση 27

Επιβολή προστίμου για παραβίαση δικαιώματος πρόσβασης

Απόφαση 1315

Σχετικά με τις δημόσιες συνεδριάσεις της Αρχής