Πράξεις της Αρχής

Κριτήρια αναζήτησης

?
?
?
?
?
?
?
?

Λεκτικό για Πραξεις της Αρχής

Αποφάσεις, Γνωμοδοτήσεις, Οδηγίες, Κατευθυντήριες γραμμές, Συστάσεις

 

Αποτελέσματα βάσει κριτηρίων αναζήτησης

 

Βρέθηκαν 2000 αποτελέσματα.

Φίλτρα
Κατηγορία Αριθμός Ημερομηνία Τίτλος
Απόφαση 3

Εξέταση καταγγελίας για αποστολή αζήτητης πολιτικής επικοινωνίας

Απόφαση 2

Απόρριψη αίτησης έκδοσης προσωρινής διαταγής

Απόφαση 1

Ανάκληση απόφασης

Απόφαση 416

Παράταση αναστολής δημοσίων συνεδριάσεων

Απόφαση 58

Πολιτική επικοινωνία μέσω αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων

Απόφαση 56

Πολιτική επικοινωνία μέσω αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων

Απόφαση 46

Πολιτική επικοινωνία μέσω αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων

Γνωμοδότηση 5

Γνωμοδότηση 5/2020 επί σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Απόφαση 57

Πολιτική επικοινωνία μέσω αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων

Απόφαση 52

Αποστολή πολιτικής επικοινωνίας μέσω συμβατικού ταχυδρομείου σε σύστημα γραφής braille

Απόφαση 8139

Παράταση της αναστολής των δημοσίων συνεδριάσεων έως και 15.1.2021

Απόφαση 8128

Ορισμός Επόπτη και Διαχειριστή Ψηφιακών Πιστοποιητικών για την χορήγηση πιστοποιητικών ψηφιακών υπογραφών στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Απόφαση 1

Απόφαση επί αιτήματος προσωρινής διαταγής 1/2020 (άρθρο 15 παρ. 8 του ν. 4624/19 σε συνδ. με άρθρο 58 παρ. 2 στ’ ΓΚΠΔ)

Απόφαση 33

Καταγγελία υποκειμένου των δεδομένων κατά Κολλεγίου για παραβίαση των δικαιωμάτων πρόσβασης και διαγραφής

Απόφαση 39

Επιβολή διοικητικού προστίμου σε υποψήφιο βουλευτή για παράνομη αποστολή μηνυμάτων SMS προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας