Εξέταση καταγγελιών σχετικά με αζήτητες τηλεφωνικές κλήσεις για σκοπό προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών – επιβολή κυρώσεων

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
52
Περίληψη

Υποβλήθηκαν στην Αρχή 17 καταγγελίες σχετικά με διενέργεια παράνομων τηλεφωνικών κλήσεων με σκοπό την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών της εταιρείας ΖΕΝΙΘ - Εταιρεία Προμήθειας Αερίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας Α.Ε. Για τη συγκεκριμένη επεξεργασία η ΖΕΝΙΘ επέχει θέση υπευθύνου επεξεργασίας, η δε One Way Private Company επέχει θέση εκτελούσας την επεξεργασία.  Από την εξέταση της υπόθεσης προέκυψε ότι λόγω σφάλματος στην εφαρμογή της εκτελούσας την επεξεργασία πραγματοποιήθηκαν τηλεφωνικές κλήσεις σε συνδρομητές που είχαν ενταχθεί στο μητρώο 11, κατά παράβαση του άρθρου 11 του ν. 3471/2006. Η Αρχή επέβαλε στην εκτελούσα την επεξεργασία One Way Private Company πρόστιμο 30.000 ευρώ για  παραβίαση του άρθρου 32 παρ. 2 και 4 του ΓΚΠΔ  σε συνδυασμό με το άρθρο 28 παρ. 3, περ. γ του ΓΚΠΔ. Επίσης επέβαλε στον υπεύθυνο επεξεργασίας ZENΙΘ, την κύρωση της επίπληξης για παράβαση του άρθρου 28 παρ. 3 περ. γ του ΓΚΠΔ.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr